Eyebrow EN

SHOWREEL

Watch it here

DISCLAIMER

Aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Tuvalu Media aan de invulling en het beheer van haar website (hierna: de “Website”) besteedt, is het mogelijk dat de informatie daarop onvolledig of onjuist is. De (inhoud van de) Website wordt regelmatig gewijzigd. Aan de (inhoud van de) Website kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook. Tuvalu Media garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Website of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Op de Website kunnen links naar website van derden voorkomen. Tuvalu Media is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van de Website of website van derden.

(Intellectuele eigendoms-)rechten
Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal dat op de Website voorkomt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot logo’s, teksten, foto’s, filmpjes, databanken, muziek en opmaak) en dat door Tuvalu Media wordt uitgezonden (zoals beeld- en geluidsmateriaal, programmaformats, en merken) berusten bij Tuvalu Media en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik, de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van Tuvalu Media en/of de aan haar gelieerde rechthebbende ondernemingen, is ten strengste verboden.

Gebruiksvoorwaarden
De hierna volgende gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website. De gebruiker van (een van) de Website (hierna: de “Gebruiker”) zal de Website noch delen daarvan verveelvoudigen en/of openbaarbaar maken, op welke wijze dan ook. Op het gebruik van de Website en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met (het gebruik van) de Website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De voorwaarden op de Website kunnen te allen tijde door Tuvalu Media worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te raadplegen.