Eyebrow EN

SHOWREEL

Watch it here

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Tuvalu Media B.V.
Inhoud

Art. 1: Definities
Art. 2: Algemeen
Art. 3: Offertes, aanbiedingen
Art. 4: Prijs
Art. 5: Begroting
Art. 6: Wijziging prijs, Overeenkomst
Art. 7: Opzegging
Art. 8: Opschorting
Art. 9: Ontbinding
Art. 10: Betalingstermijn
Art. 11: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Art. 12: Termijn van levering
Art. 13: Onderzoek bij oplevering
Art. 14: Intellectuele eigendom.
Art. 15: Gebruik en licentie
Art. 16: Promotioneel gebruik
Art. 17: Afgifte materiaal
Art. 18: Eigendom Opdrachtgever, pandrecht
Art. 19: Overmacht
Art. 20: Geheimhouding
Art. 21: Aansprakelijkheid
Art. 22: Vrijwaringen
Art. 23: Toepasselijk recht, geschillen
Art. 24: Deponering Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Opdrachtnemer:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tuvalu Media B.V., gevestigd en zaakdoende in (1217 GP) Hilversum aan de Sumatralaan 45.
b. Opdrachtgever: 
de partij die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 
c. Opdracht:
het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
d. Object: 
datgene, van welke aard ook, dat door Opdrachtnemer, in het kader van de Overeenkomst, direct of indirect, tot stand is gebracht en/of anderszins uit de Werkzaamheden voortvloeit, alles in de ruimste zin van het woord. 
e. Offerte:
een aanbieding van Opdrachtnemer, al dan niet met inbegrip van door Opdrachtnemer gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de met die werkzaamheden gemoeide kosten. 
f. Overeenkomst:
de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen Overeenkomst. 
g. Werkzaamheden:
al hetgeen Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, in het kader van de Overeenkomst, maakt en/of uitvoert en/of onderneemt en/of doet maken en/of doet uitvoeren en/of doet ondernemen, alles in de ruimste zin van het woord. 
h. Informatiedragers:
magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden, audio of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord. 
i. Printprijsregeling:
Besluit van de Directeur-Generaal Belastingdienst namens de Staatssecretaris van Financiën, zoals in werking getreden op 1 januari 2002, ter zake van de heffing van omzetbelasting met betrekking tot film- en videoproducties en met betrekking tot enkele aangelegenheden op het terrein van de omroep, waaronder mede begrepen herzieningen van dit besluit.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten, waarop Opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze 
Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
3. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Opdrachtnemer niet tot het 
sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtgever. 
2. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan Opdrachtnemer gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede exclusief eventuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven. 
2. De prijs die Opdrachtnemer voor de door haar te leveren prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of 
tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de Overeenkomst een of meerdere Overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend. 
5. Indien de Printprijsregeling van toepassing is dan zal Opdrachtnemer deze op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever toepassen. In dat geval vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle aanspraken (direct of indirect) van de fiscus ter zake van de heffing van omzetbelasting voor de Werkzaamheden, voortvloeiende uit of verband houdende met de toepassing van de Printprijsregeling.

Artikel 5: Begroting
1. Opdrachtnemer maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een Opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs wordt begroot.
2. De begroting bevat een specificatie naar honorarium op basis van de door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven en alle bijkomende kosten.
3. Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.
4. De begroting kan door Opdrachtnemer worden gewijzigd wanneer en voor zover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten, die nadien zijn gewijzigd.
5. Opdrachtgever zal de begroting van Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan de Opdrachtnemer retourneren. Begrotingen die niet tijdig zijn geretourneerd, worden als goedgekeurd beschouwd.
6. Indien op verzoek van de Opdrachtgever Werkzaamheden door Opdrachtnemer worden verricht vóórdat de hier bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde begroting helemaal niet tot stand komt.

Artikel 6: Wijzigingen prijs, Overeenkomst
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst 
voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. 
2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te wijzigen, waaronder mede wordt begrepen het wijzigen/corrigeren van het oorspronkelijk overeengekomen script, gewijzigde instructies na ontvangst van de voormontage en andere proeven, zal Opdrachtnemer hieraan binnen de grenzen van het redelijke meewerken, mits de inhoud van de door haar te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. 
3. Een wijziging van de Overeenkomst zoals bedoeld in het vorige lid komt uitsluitend tot stand nadat Opdrachtgever de door haar gewenste wijziging schriftelijk kenbaar heeft gemaakt en Opdrachtnemer hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Eventuele meer- of minderkosten als gevolg van wijziging van de Overeenkomst komen ten laste respectievelijk ten gunste van Opdrachtgever.

Artikel 7: Opzegging
1. Partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen, mits dit schriftelijk (aangetekend met bericht van ontvangst) en met redenen omkleed geschiedt. Er dient een opzegtermijn van dertig dagen in acht te worden genomen.
2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies. Het bedrag voor compensatie wordt gefixeerd op 15% van het overeengekomen honorarium. Daarnaast behoudt Opdrachtnemer aanspraak op betaling van haar facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer van al hetgeen verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden om de door derden gemaakte kosten te vergoeden, indien de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst reeds een of meerdere derden heeft ingeschakeld ten behoeve van de te verrichten Werkzaamheden.
4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtnemer, zal de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de Opdrachtgever. Indien deze overdracht extra kosten met zich brengt voor de Opdrachtnemer, is de Opdrachtgever gehouden om deze kosten te vergoeden.

Artikel 8: Opschorting
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten c.q. te staken, indien Opdrachtgever op enigerlei wijze zijn betalingsverplichting(en) niet nakomt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie. 
2. Opschorting en/of staking door Opdrachtnemer als omschreven in lid 1 van dit artikel laat de betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever onverlet. De gevolgen van opschorting en/of staking komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 9: Ontbinding
1. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtgever alsnog zijn verplichting kan nakomen. Indien ook binnen deze termijn door Opdrachtgever toerekenbaar tekort wordt geschoten in de nakoming, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, alles onverminderd het wettelijk recht van Opdrachtnemer om vergoeding van de geleden schade te vorderen.
2. Een tekortkoming kan een partij niet worden toegerekend, indien de tekortkoming een gevolg is van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
3. Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk (aangetekend met bericht van ontvangst) ontbinden indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De Opdrachtnemer is wegens een ontbinding op grond van dit lid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. 
4. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds Objecten en/of prestaties anderszins ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze Objecten en/of prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de Opdrachtnemer ten aanzien van die Objecten en/of prestaties in verzuim is. Bedragen die de Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 10: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Opdrachtnemer is vereist. 
2. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtnemer te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Opdrachtnemer daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 
3 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. 
4 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige 
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente zulks met een minimum van € 100,=.

Artikel 11: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de oplevering ter plaatse waar Opdrachtnemer haar bedrijf uitoefent. 
2. Opdrachtnemer is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. 
3. De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de oplevering van de krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer te leveren zaken. De 
Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Opdrachtnemer bij deze ophaalt of, indien 
oplevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. 
4. Iedere levering van zaken door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Opdrachtnemer door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. 
6. Opdrachtnemer is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12: Termijn van levering
1. Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve 
strekking. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. 
2. De binding van Opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. 
3. De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, waaronder het onverwijld beantwoorden van vragen van Opdrachtnemer, en het op haar verzoek verstrekken van informatie. 
4. Bij niet-naleving door de Opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 2 van artikel 10 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtnemer nodig is. Opdrachtnemer is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Opdrachtnemer de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 13: Onderzoek bij oplevering
1. De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na oplevering te onderzoeken of Opdrachtnemer de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De Opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na oplevering. 
2. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 
3. De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
5. De prestatie van Opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik 
heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft 
doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 14: Intellectuele eigendom.
1. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen, komen alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder maar niet uitsluitend begrepen octrooi-, tekening-, model-, merk-, databank- en auteursrechten – toe aan Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door middel van depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd.
2. Niettegenstaande het bepaalde in het vorige artikellid en behoudens andersluidend (schriftelijk) overeengekomen, komen in het bijzonder de auteursrechten met betrekking tot het Object aan Opdrachtnemer toe indien de Opdrachtgever of een derde, zonder dat sprake is van een schriftelijke overdracht van auteursrechten, het Object als van hem afkomstig openbaar maakt of openbaar doet maken als omschreven in artikel 8 Auteurswet 1912. 
3. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet uitsluitend begrepen octrooi-, tekening-, model-, merk-, databank- en auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen ten behoeve van Opdrachtgever.
4. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen en/of het Object en/of werk anderszins zich er niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om op de gebruikelijke wijze in het colofon, in een titelrol of anderszins zijn naam op of bij het Object en/of werk anderszins te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het Object en/of werk anderszins zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te (doen) maken of te (doen) verveelvoudigen.
5. Indien Opdrachtnemer dit wenst, zal het te verveelvoudigen Object en/of werk anderszins, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool ©, onder vermelding van de naam van Opdrachtnemer en het jaar van eerste openbaarmaking, c.q. het jaar en/of nummer van een internationaal depot.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd haar Object(en) door middel van het treffen van (technische) voorzieningen of maatregelen te (doen) beschermen of beveiligen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze door of ten behoeve van Opdrachtnemer getroffen technische voorzieningen of maatregelen te (doen) omzeilen, ontwijken of verwijderen.
7. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch de Opdrachtgever noch de Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie, materialen en gegevens.

Artikel 15: Gebruik en licentie
1. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het Object voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de in de Overeenkomst vastgelegde omvang en bestemming. Zijn er over de omvang en bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Object, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht door Opdrachtgever vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.
2. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van het Object zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Opdrachtnemer verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat indien niet (tijdig) door Opdrachtgever wordt betaald, Opdrachtnemer later gerechtigd zal zijn ieder gebruik van het Object alsnog te (doen) stoppen.
3. Opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd het Object en/of werk anderszins te (doen) wijzigen en/of wijzigingen in het Object en/of werk anderszins te (doen) aanbrengen. Indien Opdrachtgever wijziging van het Object en/of werk anderszins als bedoeld in dit artikellid wenst, stelt hij Opdrachtnemer in de gelegenheid om op nader overeen te komen condities een dergelijke wijziging uit te (doen) voeren. Dit laat de noodzakelijke voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van Opdrachtnemer onverlet. 
4. Opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd het Object en/of werk anderszins ruimer of op andere wijze te (doen) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder maar niet uitsluitend begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve Object en/of werk anderszins, heeft Opdrachtnemer wegens inbreuk op zijn rechten recht op een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
5. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om het Object te gebruiken voor zijn eigen portfolio, publiciteit of promotie.
6. Partijen kunnen schriftelijk afwijken van het in dit artikel bepaalde.

Artikel 16: Promotioneel gebruik
1. Opdrachtnemer zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn het Object/haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van Opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

Artikel 17: Afgifte materiaal
1. Alle materialen en alle digitale informatie en databestanden die betrekking hebben op de Overeenkomst en die in het kader daarvan aan Opdrachtnemer ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer zal hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor Opdrachtgever ter zake van materialen van Opdrachtnemer, van welke aard ook, (zoals digitale informatie en databestanden, werktekeningen, artwork, etc.), voor zover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 18: Eigendom Opdrachtgever, pandrecht
1. Opdrachtnemer zal de door de Opdrachtgever in het kader van de nakoming van de Overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. 
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De Opdrachtgever 
dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. 
3. De Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Opdrachtnemer van een fotografische opname of een informatiedrager, 
een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De Opdrachtgever dient deze onder zich te 
houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Opdrachtnemer worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken. 
4. De Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de Overeenkomst met Opdrachtnemer door hem in de macht van 
Opdrachtnemer worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 19: Overmacht
1. Tekortkomingen van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens 
de wet, de Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. 
2. Tekortkomingen van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens het geval dat de schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Opdrachtnemer. 
2. In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of gederfde winst en/of gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie. 
3. In geen geval is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor tekortkomingen van derden met wie Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever overeenkomsten aangaat.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat aan Opdrachtgever in rekening is of wordt gebracht op grond van de Overeenkomst waarin Opdrachtnemer toerekenbaar is tekort geschoten.
5. Aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aanspraken van derden verband houdende met een Overeenkomst en/of voortvloeiend uit de uitvoering van een Overeenkomst.

Artikel 22: Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer bij de Overeenkomst ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden met betrekking tot portretrechten en/of rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens of materialen die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer bij de Opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het Object.
3. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, digitale databestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, digitale databestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 23: Toepasselijk recht, geschillen
1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. 
2. Ten aanzien van geschillen in verband met de Overeenkomst is de bevoegde rechter te Amsterdam exclusief bevoegd.

Artikel 24: Deponering Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 24279053.